Pro lidi:

Provozovatelé tohoto internetového obchodu, prohlašují, že veškeré osobní údaje poskytnuté dobrovolně při vkládání objednávek a zakládání uživatelských účtů, jsou v souladu se zákonem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů.  Souhlas se zpracování těchto údajů může být vzat zpět písemně na e-mail: farma@drzovice.info , tím zanikne Vaše registrace a údaje zůstanou jen ve fakturačních dokumentech pro zákonné potřeby úřadů.

Pro právníky a úřady:

 

I. Základní definice pojmů

1. Správcem osobních údajů je Farma Držovice, Jakub Laušman, Držovice 23,
Úštěk 41145 IČ:02290537  (dále jen "správce") ve smyslu čl. 4 bodu 7 z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR")

2. Kontaktní údaje správce jsou: Jakub Laušman, Držovice 23,
Úštěk 41145, farma@drzovice.info,  telefon: +420 603 189 261

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo , lokační údaje nebo i zvláštní prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu žádných těchto osobních údajů.

 

II. Zdroje osobních údajů a kategorie zpracovávaných údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší registrace nebo objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje nezbytné pro plnění smluvních služeb, povinností a zákonných povinností.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zejména plnění smlouvy mezi Vámi a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelem zpracovávání údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon povinností i práv vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem

3. Při objednávce a registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a další kontaktní údaje, fakturační údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

4. osobní údaje popsané v bodě 3 jsou nezbytné, neboť bez nich není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

3. ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání správce zpracovávaných údajů

1. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí uvedené doby po ukončení smluvních vztahů uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjem osobních údajů subdodavately správce

Příjemci osobních údajů jsou pouze spolupracující osoby

  • podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb - vyplývajících ze smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním obchodu, školení a tandemových letů

  • zajišťující marketing (remarketingové služby) a účetní služby pro dodavatele.

  • nepředává osobní údaje přímo do třetí země, nebo mezinárodní žádné organizaci a nemá to v úmyslu.

 

VI. Vaše práva dle stanovených podmínek v GDPR

  • právo na přístup k svým uchovaným osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování pouze dle čl. 18 GDPR

  • právo na výmaz osobních údajů pouze dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznášet námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů prohlášením správce

1. byla přijal dostatečná technická i organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. byla ověřena a přijata opatření k zabezpečení datových úložišť, v listinné podobě údaje nezpracováváme
3. zejména byla ověřena úroveň ochrany on-line řešení datového prostoru Blueboard a WEDOS .
4. k osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby

 

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky nabyli účinnosti dne 30.5.2018
2.Potvrzením objednávky v internetovém objednávkovém formuláři zároveň potvrzujete, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami i ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
4. Nová verze těchto podmínek ochrany osobních údajů bude v případě změny zveřejněna na internetových stránkách Farmy Drzovice, také Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, pokud jste takovou variantu předem neodmítli .